Ersatzteile für Retevis

Print Friendly, PDF & Email
SKUModellKategorieBilderKopfhörerbuchse(earpiece connector)Kopfhörer(earpiece)Lautsprecher(speaker)Programmierkabel(programming cable) USBLadegerät(charger)Batterieinformationen(battery)Standardbatterie(battery)Antennenschnittstelle(antenna)Standardantenne(antenna)
A1026RT628Kinderfunkgerät2.5mm SinglePinJ9164F
J9109A
C2007A
/withoutJ1026E3XAAexternalfixed antenna
A7027RT388Kinderfunkgerät2.5mm SinglePinJ9164F
J9109A
C2007A
/withoutJ7027C4XAAAexternalfixed antenna
A7105RT5RAmateurfunkgerätKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AJ7105CLiIon 7.4V 1400mAhexternal
J7105B
SMA-K/FJ9108D
A7107RT5RVAmateurfunkgerätKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AJ7105CLiIon 7.4V 1400mAhexternal
J7105B
SMA-K/FJ9108D
A7120RT602Kinderfunkgerät2.5mm SinglePinJ9109A/withoutJ7120CLiIon 3.7V 600mAhexternal
J7120D
fixed antenna
A9100RT9000DMobilCrystal head dedicated/dedicateddedicatedwithoutwithoutwithoutSL16-J/M
A9101RT9908Window3.5mm SinglePinwithoutdedicatedwithoutwithoutwithoutwithout
A9104H777FRSPMRKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AJ9104C/ELiIon 3.7V 1000mAhexternal
J9104K
fixed antennaJ9104D
A9106RT1BetriebsfunkKenwoodPinJ9106AC9001AC9018A C9055AJ9106CLiIon 7.4V 3000mAhexternal
J9106B
SMA-J/MJ9106D/E/F/G
A9107RT2BetriebsfunkKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AJ9106CLiIon 7.4V 1800mAhexternal
J9107B
SMA-J/MJ9107D/E
A9108RT5AmateurfunkgerätKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AJ9108CLiIon 7.4V 1400mAhexternal
C9046A
SMA-K/FJ9108D
A9109RT388Kinderfunkgerät2.5mm SinglePinJ9109A/withoutJ7027C4XAAAexternalfixed antenna
A9110RT3/RT3SAmateurfunkgerätKenwoodPinC9003AC9001AJ9110PJ9110CLiIon 7.4V 2000mAhexternal
J9110B
SMA-J/MJ9110D/E
A9111RT7BetriebsfunkKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AJ9111C/JLiIon 3.7V 1000mAhexternal
J9111B
SMA-K/FJ9111D
A9112RT31Kinderfunkgerät2.5mm SinglePinJ9109AwithoutJ9112C3XAAAexternalfixed antenna
A9113RT32Kinderfunkgerät2.5mm SinglePinJ9164F
J9109A
C2007A
without4XAAAexternalfixed antenna
A9114RT6Amateurfunkgerätdedicated multi-pinJ9114AJ9114MJ9114PJ9114CLiIon 7.4V 1800mAhexternal
J9114B
SMA-K/FJ9114D
A9115RT8AmateurfunkgerätKenwoodPinJ9115AC9001AJ9110PJ9115C/SLiIon 7.4V 2200mAhexternal
J9115B
SMA-J/MJ9106D/E
A9116RT9550RepeaterCrystal head dedicatedwithoutwithoutdedicatedwithoutwithoutN-M
A9117RT33Kinderfunkgerät/withoutwithoutwithout3XAAAexternalfixed antenna
A9118RT21BetriebsfunkKenwoodPinJ9118AC9001AC9018A C9055AJ9118C J9123C J9123D C9059BLiIon 3.7V 1100mAhexternal
J9118B/F
Detachable antenna
SMA-K/F/
Antenna not detachable
SMA-M
The detachable antenna of RT21 uses this J9118D Not this if fixed antenna fixed antenna
A9119RT81AmateurfunkgerätKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AJ9115CLiIon 7.4V 2200mAhexternal
J9115B
SMA-J/MJ9115D
A9120RT35Kinderfunkgerät2.5mm SinglePinJ9164F
J9109A
withoutJ9120CLiIon 3.7V 600mAhexternal
J9120B
fixed antenna
A9121RT22BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
J9118A
C9001AC9018A C9055AJ9121C/D/R C9059CLiIon 3.7V 1000mAhexternal
J9121B
fixed antenna
A9121KRT22SBetriebsfunkKenwoodPinC9003A
C9158A
J9118A
C9001AC9018A C9055AJ9121C/D/R C9059CLiIon 3.7V 1000mAhexternal
J9121B
fixed antenna
A9122RT23AmateurfunkgerätKenwoodPinC9003A
J9122A
C9001AC9018A C9055AJ9122CLiIon 7.4V 1600mAhexternal
J9122B
SMA-K/F
A9123RT24BetriebsfunkKenwoodPinJ9118AC9001AC9018A C9055AJ9123C/D C9059BLiIon 3.7V 1100mAhexternal
J9123B
fixed antenna
A9124RT25BetriebsfunkKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AJ9124CLiIon 7.4V 1500mAhexternal
J9124B
SMA-K/FJ9124D
A9125RT36KinderfunkgerätwithoutwithoutwithoutwithoutC9034 J9120CAlcali 3xAAA 600mAhexternal
J9125B
fixed antenna
A9126RT26BetriebsfunkKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055ALiIon 7.4V 3000mAhexternalSMA-K/F
A9127RT82AmateurfunkgerätMotorola multi pinJ9127AJ9127MJ9127PJ9127CLiIon 7.4V 2200mAhexternal
J9127B
SMA-J/MJ9127D
A9128RT40Betriebsfunk3.5mm SinglePinJ9128AJ0013ALiIon 3.7V 1700mAhexternal
J9128B
fixed antenna
A9129RT95AmateurfunkgerätCrystal head dedicatedwithoutdedicateddedicatedwithoutwithoutwithoutSL16-J/M
A9130RT90AmateurfunkgerätCrystal head dedicatedwithoutdedicateddedicatedwithoutwithoutwithoutSL16-J/M
A9131HD1AmateurfunkgerätMotorola multi pinJ9131AJ9131K/GJ9131PJ9131C/E/F/JLiIon 7.4V 3200mAhexternal
J9131B
SMA-K/FJ9131D/I
A9132RT91power amplifierCrystal head dedicatedwithoutdedicatedwithoutwithoutwithoutwithoutSL16-J/M
A9133RT27BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
J9118A
C9001AC9018A C9055AJ9133C C9059DLiIon 3.7V 1100mAhexternal
J9133B
fixed antenna
A9134RT80AmateurfunkgerätKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055ALiIon 7.4V 1500mAhexternalSMA-K/F
A9135RT45Outdoor-Gerät2.5mm SinglePinC9027A
C9065A
C2007A
C2024AwithoutJ9135C/EAlcali 3xAA 650mAhexternal
J9135D
fixed antenna
A9136RT30/RT30MKinderfunkgerätwithoutwithoutwithoutwithoutwithout3XAAAexternalfixed antenna
A9137RT87AmateurfunkgerätMotorola multi pinJ9131AJ9131K/GJ9137PJ9115C/SLiIon 7.2V 1200mAhexternal
J9137B
SMA-J/MJ9137D
A9138RT20Betriebsfunk2.5mm SinglePinJ9138AJ9138PJ9138BLiIon 3.7V 1000mAhbuilt-infixed antenna
A9139RT28BetriebsfunkKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AC9034 J9139DLiIon 3.7V 1000mAhexternal
J9139B
fixed antenna
A9139RT28PBetriebsfunkKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AC9034 J9139DLiIon 3.7V 1000mAhexternal
J9139B
fixed antenna
A9140RT29Betriebsfunkdedicated multipinJ9131AJ9131K/GJ9131PJ9131C/E/F/JLiIon 7.4V 3200mAhexternal
J9131B
SMA-K/FJ9131D/I
A9141RT83Amateurfunkgerätdedicated multipinJ9131AJ9131K/GJ9137PJ9115C/SLiIon 7.4V 2800mAhexternalSMA-J/M
A9142RT50BetriebsfunkKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AJ9115C/SLiIon 7.4V 2200mAhexternal
J9115B
SMA-J/M
A9143RT84AmateurfunkgerätKenwoodPinC9003AC9001AJ9143AJ9143C/DLiIon 7.4V 2000mAhexternalSMA-K/F
A9144RT15BetriebsfunkKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055ALiIon 3.7V 1000mAhexternalfixed antenna
A9145RT17/RT617Outdoor-GerätKenwoodPinC9003A
J9118A
C9001AC9018A C9055ALiIon 3.7V 1200mAhexternalfixed antenna
A9146RT51AmateurfunkgerätKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055ALiIon 3.7V 4200mAhexternalSMA-J/M
A9147RT52AmateurfunkgerätKenwoodPinC9003AC9001AJ9110PLiIon 7.4V 2200mAhexternalSMA-K/F
A9148RT41Outdoor-Gerät2.5mm SinglePinC2007AwithoutC9034LiIon 3.6V 1200mAhexternalfixed antenna
A9149RT46BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
J9118A
C9001AC9018A C9055AC9034LiIon 3.7V 1000mAhexternalfixed antenna
A9150RT97Relaisstation4 HeadwithoutwithoutJ9150PwithoutwithoutSL16-J/M
A9151RT16/RT616Betriebsfunk3.5mm SinglePinJ9151EJ9151PC9034LiIon 3.7V 1000mAhexternalfixed antenna
A9152RT18/RT618Outdoor-GerätKenwoodPinC9003A
C9157A
C9001AC9018A C9055AC9034LiIon 3.7V 1000mAhexternalfixed antenna
A9153RT55Outdoor-GerätVX7R 3.5mm SinglePinJ9153PLiIon 7.4V 1200mAhexternalSMA-MX
A9155RT48/RT648BetriebsfunkMotorola multi pinJ9131AJ9131K/GJ9131PdedicatedLiIon 3.7V 1200mAhexternalfixed antenna
A9156RT57BetriebsfunkwithoutwithoutwithoutwithoutwithoutwithoutSMA-J/M
A9158RT53BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
C9158A
C9001Amicro USB dataLiIon 3.7V 1800mAhexternalSMA-K/F
A9159
A9160RT19/RT619Outdoor-GerätKenwoodPinC9003A
J9118A
C9001AC9018A C9055AC9034LiIon 3.7V 1300mAhexternalfixed antenna
A9161RT54BetriebsfunkHYT 2Pin
Motorola 2pin
C9072AC9021MJ9161PLiIon 7.4V 1600mAhexternalSMA-K/F
A9162RT92RelaisstationCrystal Headwithoutdedicated26pin usb datawithoutwithoutN-M/J
A9163RT47/RT647BetriebsfunkMotorola multi pinJ9131AJ9131K/GJ9137PJ9115C/SLiIon 3.7V 1100mAhexternalfixed antenna
A9163MRT47VOutdoor-GerätMotorola multi pinJ9131AJ9131K/GJ9137PJ9115C/SLiIon 3.7V 1100mAhexternalScrew fixing SMA-M/J
A9164RT49/RT649Betriebsfunk2.5mm SinglePinJ9164F/C2007AwithoutC9034NiMH1.2V AA 1200mAhexternalfixed antenna
A9167RT65/RT665Betriebsfunk2.5mm SinglePinJ9138AJ9138PLiIon 1000mAhbuilt-infixed antenna
A9168RT37/RT637Kinderfunkgerät///withoutwithout4XAAAexternalfixed antenna
A9169RT66/RT666BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
J9118A
C9001AC9018A C9055AC9034LiIon 3.7V 1200mAhexternalfixed antenna
A9170RT67/RT667BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
J9118A J9122A
C9001AC9018A C9055A/LiIon 3.7V 1000mAhexternalfixed antenna
A9171RT98MobildedicatedwithoutdedicatedJ9171P/withoutwithoutSL16-J/M
A9172RT70LTEmicro USBdedicateddedicatedmicro USB datadedicatedLiIon 3.7V 4000mAhexternalfixed antennabuilt-in
A9173RT34Kinderfunkgerät 视频机withoutwithoutwithoutwithoutmicro USB
Charging Cable
600mAh*6externalfixed antenna
A9174RT42/RT642BetriebsfunkType Cdedicated/Micro USB+Type C AdapterC9034LiIon 3.7V 670mAhbuilt-infixed antenna
A9175RT68/RT668BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
J9118A
C9001AC9018A C9055AC9034LiIon 3.7V 1200mAhexternalfixed antenna
A9176RT56AmateurfunkgerätKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055ALiIon 7.4V 1800mAhexternalSMA-K/F
A9177RT69/RT669BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
C9037A J9118A
C9001AC9018A C9055AC9034LiIon 3.7V 1200mAhexternalfixed antenna
A9178RT75/RT675Kinderfunkgerät2.5mm SinglePinJ9164F
J9109A
C2024Awithoutwithout3XAAAexternalfixed antenna
A9179RT43BetriebsfunkKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055ALiIon 7.4V 1400mAhexternalSMA-K/F
A9180RT76BetriebsfunkKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AC9034LiIon 7.4V 1400mAhexternalfixed antenna
A9181RT38/RT638Kinderfunkgerät2.5mm SinglePinJ9164F
J9109A
without/3XAAAexternalfixed antenna
A9182RT39/RT639Kinderfunkgerät///without/3XAAAexternalfixed antenna
A9183RT93Relaisstationwithoutwithoutwithoutbuilt-inSL16-J/M
A9184RT71AmateurfunkgerätKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055ALiIon 7.4V 1700mAhexternalSMA-K/F
A9185RT72DigitalKenwoodPinC9003AC9001AJ9143AdedicatedLiIon 7.4V 1800mAhexternalSMA-K/FCompatible with UV dual segment
A9186RT77Outdoor-Gerätwithoutwithoutwithout/LiIon 4.25V 2650mAhbuilt-in/
A9187RB16/RB616Kinderfunkgerätwithoutwithoutwithoutwithoutwithout2XAAAexternalfixed antenna
A9188RB15/RB615Betriebsfunk3.5mm SinglePinJ9128AdedicatedC9034LiIon 3.7V 1000mAhexternalfixed antenna
A9189RT99Mobil3.6mm SinglePin标配APP writing13.8V
Power supply
withoutwithoutSL16-J/MCompatible with UV dual segment
A9190RT78AmateurfunkgerätwithoutBT / HeadsetBT / 话咪APP writingdedicatedLiIon 3.7V 5200mAhexternalSMA-K/FCompatible with U dual segment
A9191RB17/RB617BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
J9122A
C9001AC9018A C9055AdedicatedLiIon 3.7V 4400mAhexternalfixed antenna
A9192RB18/RB618BetriebsfunkKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AwithoutLiIon 3.7V 1000mAhexternalfixed antenna
A9193RB19/RB619FREEnet/PMR446/FRS3.5mm SinglePinC9154AdedicatedJ9138PJ9138B
J9121R
LiIon 3.7V 1650mAhbuilt-infixed antenna
A9194RT94PAwithoutwithoutwithoutdedicateddedicatedwithoutwithoutSL16-J/MCompatible with UV dual segment
A9195RT85AmateurfunkgerätKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AdedicatedLiIon 7.4V 1400mAhexternalSMA-J/MCompatible with UV dual segment
A9196RA15/RA615Kinderfunkgerät2.5mm SinglePinJ9109A
J9164F
withoutmicro USB
Charging Cable
3XAAexternalfixed antenna
A9197RB35/RB635BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
J9122A
C9001AC9018A C9055AMini B type 5Pin USB
Can be equipped with dedicated charger
LiIon 3.7V 1000mAhexternalfixed antenna
A9198RA25MobilwithoutwithoutdedicatedCrystal HeadC9161AwithoutwithoutwithoutSL16-J/M
A9164RT49B/RT649BFREEnet/PMR446/FRS2.5mm SinglePinJ9164F/C2007AwithoutNiMH1.2V AA 1200mAhexternalfixed antenna
A9164RT49P/RT649PFREEnet/PMR446/FRS2.5mm SinglePinJ9164F/C2007A/J9109AwithoutNiMH1.2V AA 1200mAhexternalfixed antenna
A9200ARB26BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
C9162A J9118A
C9001AC9018A C9055ALiIon 3.7V 2000mAhexternalfixed antenna
A9201ARA26Outdoor-GerätVX7R 3.5mm SinglePinJ9153PLiIon 7.4V 1200mAhexternalSMA-MX
A9202ARA27Mobilwithoutwithout固定J9153PwithoutwithoutwithoutSL16-J/M
A9203ART73MobilwithoutwithoutCrystal HeadC9018AwithoutwithoutwithoutSL16-J/M
A9204RA16/RA616FREEnet/PMR446/FRSKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AOptional C9034ALiIon 3.7V 3800mAhbuilt-infixed antenna
A9205RB36/RB636FREEnet/PMR446/FRSwithoutwithoutwithoutC9167ADC12V 2Awithoutwithoutbuilt-in天线
fixed antenna
A9206ART74PAwithoutwithout航空头C9170AAC 220V/110VwithoutwithoutN-M/J
A9207ART86BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
C9162A J9122A
C9001AC9018A C9055AOptional C9034ALiIon 7.4V 2600mAhexternalSMA-K/F430-440MHz
A9208RA17/RA617Kinderfunkgerätwithoutwithoutwithoutwithoutwithout4XAAAwithoutfixed antenna
A9209RB37/RB637BT / FREEKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AOptional C9034ALiIon 3.7V 2000mAhexternalfixed antenna
A9210ARB25NBDRDigitalKenwoodPinC9003A
C9162A
C9001AdedicatedOptional C9034ALiIon 7.4V 2600mAhexternalSMA-K/F400-480MHz
A9212ART10DMRDigitalKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AOptional C9034ALiIon 7.4V 1400mAhexternalSMA-K/F902-928MHz
A9213RA18/RA618Kinderfunkgerät2.5mm SinglePinJ9109A
J9164F
/withoutJ7027C4XAAAexternalfixed antenna
A9214ARB75GMRSdedicatedC9180Adedicated
暂without此配件
C9187A
(dedicated)
Optional C9034ALiIon 7.4V 4500mAhexternalfixed antenna
A9215MRB38VMURSKenwoodPinC9003A
C9162A
C9001AC9018A C9055AOptional C9034ALiIon 3.7V 1500mAhexternalSMA-J/M136-174MHz
A9216ARB27GMRSKenwoodPinC9003A
C9162A
C9001AC9018A C9055AOptional C9034ALiIon 7.4V 1500mAhexternalfixed antenna
A9216C DRB27B/RB627BFREEnet/PMR446/FRSKenwoodPinC9003A
C9162A
C9001AC9018A C9055AOptional C9034ALiIon 3.7V 1500mAhexternalfixed antenna
A9216ERB27VMURSKenwoodPinC9003A
C9162A
C9001AC9018A C9055AOptional C9034ALiIon 3.7V 1500mAhexternalSMA-K/F
A9216FRB627VFreenetKenwoodPinC9003A
C9162A
C9001AC9018A C9055AOptional C9034ALiIon 3.7V 1500mAhexternalfixed antenna
A9217A BRA19/RA619BT / FREE2.5mm SinglePinC9065A
C9027A
ExclusiveOptional C9034ALiIon 3.7V 1400mAhexternalfixed antenna
A9218A BRB28/RB628FREEnet/PMR446/FRSKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055AOptional C9034Aexternalfixed antenna
A9219A BRB29 RB629FREEnet/PMR446/FRSKenwoodPinC9003A
C9162A
C9001AC9018A C9055AOptional C9034ALiIon 3.7V 1100mAhexternalfixed antenna
A9220A BRB20LTEKenwoodPinC9003AC9001AJ9110POptional C9034A4000mAhexternalSMA-F
A9221ARB85BetriebsfunkKenwoodPinC9003A
C9162A
C9001AC9018A C9055AOptional C9034A7.4v 2000mAhexternalSMA-F400-470MHz
A9222A B C DRA35 RA635Kinderfunkgerät Outdoor2.5mm SinglePinJ9109A
J9164F
withoutwithoutwithout3XAAAwithoutfixed antenna
A9223A BRA36 RA636Kinderfunkgerät Outdoor2.5mm SinglePinJ9109A
J9164F
withoutwithoutOptional C9034A3XAAAwithoutfixed antenna
A9224A BRB21LTE3.5mm SinglePin手机 Headsetwithoutwithoutmicro USB interface
data line
Optional C9034A3.7V2800mAhexternalbuilt-in天线
A9191MRB17VMURSKenwoodPinC9003A
J9122A
C9001AC9018A C9055AOptional C9034ALiIon 3.7V 4400mAhexternalSMA-J/M136-174MHz
A9176BRT56BFRS ExsafeKenwoodPinC9003AC9001AC9018A C9055ALiIon 7.4V1800mAhexternalfixed antenna
A9191CRB17AGMRSKenwoodPinC9003A
J9122A
C9001AC9018A C9055AOptional C9034ALiIon 7.4V2200mAhexternalfixed antenna
A9225ARM40Marine / AirExclusiveExclusiveLiIon 7.4V 1500mAhexternalDetachable Exclusive
A9227RA85
RA685
GMRS
HAM
KenwoodPinC9003AC9060AC9018AC9055AOptional C9034ALiIon 3.7V 1100mAhexternalSMA-FCompatible with UV dual segment
A9228ARB86GMRSC9229AwithoutwithoutSL16-J/M
A9230ARM01Marine / Air3.5mm SinglePin///Exclusive1.2V 镍Alcali电池 850mAh
5AAAAA
externalDetachable Exclusive
A9232ARB22DMRDigitalKenwoodPinC9219AC9208AC9018AC9055AdedicatedAC Removable round hole baseLiIon 7.4V 1900mAhexternalSMA-F
A9128ERT40BFRSFREE3.5 single hole HeadsetJ9128AJ0013AOptional C9034ALiIon 3.7V 1100mAhexternalfixed antenna
A9193DRB19PGMRS3.5 single hole HeadsetC9154AJ9138POptional C9034ALiIon 3.7V 1650mAhbuilt-in,Not removablefixed antenna
A9191DRB17PGMRSKenwoodPinC9005AC9001AC9018A C9055AOptional C9034A7.4V
2200mAh
externalfixed antenna
A9233ARB23GMRSMotorola multi pinJ9131AJ9131K/GJ9131PJ9131C/E/F/J1800mAh
LiIon 7.4V
externalfixed antenna
A9135GRT45PFRS/PMRExclusiveExclusiveJ9138POptional C9034A3XAAA1000mAh/650mAhexternalfixed antenna
A9218CRB28BFRSKenwoodPinC9003AC9054AC9018AOptional C9034ALiIon 3.7V 1500mAhexternalfixed antenna
A9218DRB628BBetriebsfunkKenwoodPinC9003AC9054AC9018AOptional C9034ALiIon 3.7V 1500mAhexternalfixed antenna
A9229ARB87GMRSKenwoodPinC9150AC9050AC9018AC9055AOptional C9034ALiIon 7.4V 1200mAhexternalfixed antenna
error: 24h Hotline +491.803.118.877.11 Alle Artikel, Anzeigen und Bilder unterliegen dem Copyright von Jörg Korte (DD1GO) oder bei einer unserer Agenturen und dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung in schriftlicher Form des Herausgebers weder in anderen Printmedien, Webseiten, Newslettern oder Blogs veröffentlicht, archiviert oder sonst wie publiziert werden. Es ist jedoch gestattet unseren Artikel mit einem Link zu teilen.